Hide Online
Hide Online

Hide Online

Coins

1. Nhập ID Hide Online

Tìm ID Hide Online trong hồ sơ in-game của bạn, vào trò chơi, chọn cài đặt > ID được liệt kê bên dưới góc trái hồ sơ tài khoản

3. Phương thức thanh toán

Nếu bạn sử dụng thẻ Zing để thanh toán, bạn sẽ nhận thêm 10% giá trị của gói nạp

4. Thanh toán nạp thẻ

Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi thanh toán.