Blockman Go
Blockman Go

Blockman Go

Gcubes

1. Nhập ID Blockman Go

Tìm ID Blockman Go trong hồ sơ in-game của bạn, vào trò chơi, chọn hồ sơ > ID được liệt kê bên cạnh hồ sơ nhân vật

3. Phương thức thanh toán

4. Thanh toán nạp thẻ

Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi thanh toán.