Discord
Discord

Discord

Gift Discord Nitro

1. Nhập E-mail nhận Code

Sau khi nhận được mã CODE Nitro Discord, vui lòng nhập mã code theo hướng dẫn trong hình, bấm vào nút "?" để hiển thị hình.

3. Phương thức thanh toán

Mua Discord Nitro bạn có thể: Premium chat, 2x Boosts, Boost Discount.
  • Custom name tag, emoji
  • Streamming chia sẻ hình ảnh trên discord với độ phân giải 720p và 1080p
  • Tăng size ảnh upload từ 8Mb lên 50Mb
  • Upload GIF và nhiều tính năng khác
  • Server Boosts
  • 4. Thanh toán

    Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi thanh toán.